Αντικείμενο επένδυσης

Το εργαλείο χαρτογράφησης των εδαφικών ιδιοτήτων και παροχής συμβουλών διαχείρισης των αγρών (SIMS) θα παρέχει εξατομικευμένα αποτελέσματα για τον κάθε αγρό βασισμένο στην χαρτογράφηση παραμέτρων εδάφους και καλλιέργειας καθώς και την αυτόματη ανάλυση και σύντηξη όλων των επιπέδων πληροφορίας.

Ως ενδιάμεσο προϊόν είναι η εξαγωγή χαρτών κατευθυνόμενης δειγματοληψίας εδάφους για την βέλτιστη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας με τη λήψη των ελάχιστων δυνατών δειγμάτων τα οποία θα είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικά γίνεται. Αυτό θα οδηγήσει στην ελαχιστοποίηση του κόστους δειγματοληψίας και εργαστηριακών αναλύσεων, αλλά κυρίως στη μεγιστοποίηση της ποιότητας και χρησιμότητας της πληροφορίας που θα εξαχθεί από την εδαφολογική μελέτη του εκάστοτε αγρού.

Όλα τα επίπεδα πληροφορίας που θα συλλέγονται από την αυτοματοποιημένη διαδικασία του SIMS θα αναλύονται από το σύστημα το οποίο θα παρέχει στους παραγωγούς υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης των αγρών (εντοπισμός προβληματικών σημείων – hotspots, εφαρμογή των γεωργικών επεμβάσεων σε μεταβλητές δόσεις στον αγρό κτλ.).

Η μεταχείριση θα είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης μελέτης όλων των παραμέτρων που είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη των καλλιεργειών και κατά συνέπεια αναμένεται η βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αγροδιατροφής.

Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της παραγωγής και τη μείωση των εισροών και ενέργειας που απαιτείται για την καλλιέργεια, καθώς και η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η υφιστάμενη κατάσταση

Οι ιδιότητες του εδάφους αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα στη διαχείριση των καλλιεργειών, καθώς επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των φυτών και συνεπώς την παραγωγή και ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Παραδοσιακά οι μεταχειρίσεις πραγματοποιούνται σε επίπεδο αγρού, εφαρμόζοντας την ίδια ποσότητα εισροών (π.χ. λίπανση, άρδευση) ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια, με βάση την εμπειρία του παραγωγού ή του συμβούλου και σύμφωνα με τις παραδοσιακές πρακτικές.

Συνήθως οι παραγωγοί διενεργούν δειγματοληψίες εδάφους, από ένα μικρό αριθμό εδαφικών δειγμάτων από τυχαία σημεία, για να προσδιορίσουν την γονιμότητα και θρεπτική κατάσταση του εδάφους και να προσαρμόσουν την εφαρμογή των λιπασμάτων και των άλλων γεωργικών πρακτικών με βάση μέσους όρους των μετρούμενων εδαφικών παραμέτρων.

Ωστόσο, είναι αποδεδειγμένο ότι οι αγροί είναι ανομοιόμορφοι και το έδαφος παρουσιάζει σημαντική παραλλακτικότητα. Πολλές φορές παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις στις ιδιότητες του εδάφους ακόμη και σε μικρές αποστάσεις. Αυτό οδηγεί σε ανομοιομορφία στην παραγωγή, η οποία σε κάποια τμήματα του αγρού μπορεί να είναι τόσο χαμηλή που να οδηγεί τον παραγωγό σε οικονομική ζημία.

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εδάφους κατά μήκος του αγρού ώστε να αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή των εισροών σε μεταβλητές δόσεις με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και οικονομικής ωφέλειας σε όλο τον αγρού.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Εργασιακή ενότητα 1

Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών

Εργασική ενότητα 2

Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός του συστήματος

Εργασιακή ενότητα 3

Ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος SIMS

Εργασιακή ενότητα 4

Δοκιμές και Επικύρωση του συστήματος – Πιλοτικές εφαρμογές

Εργασιακή ενότητα 5

Εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και βιωσιμότητα έργου

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο SIMS;
Μετάβαση στο περιεχόμενο