Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένης χαρτογράφησης εδαφικών παραμέτρων

SIMS

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένης χαρτογράφησης εδαφικών παραμέτρων

SIMS
SIMS
SIMS

Επενδυτικό Σχέδιο Καινοτομίας: SIMS

Επενδυτικό Σχέδιο Καινοτομίας: SIMS

SIMS
SIMS
SIMS
SIMS

Σημαντικοί άξονες της επένδυσης

Σημαντικοί άξονες της επένδυσης

Ποια είναι η κρισιμότητα της επένδυσης;
Από εμπορικής άποψης, η ανάπτυξη του καινοτόμου και ολοκληρωμένου συστήματος και των εργαλείων του SIMS αναμένεται να αποτελέσει ένα απόλυτα εμπορεύσιμο προϊόν για τους παραγωγούς και γεωργικές επιχειρήσεις στην Ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά.
Πως προσδιορίζεται η προστιθέμενη αξία της επένδυσης;
Το SIMS όντας ένα δυναμικό εργαλείο για βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και λήψης αποφάσεων, θα προσθέσει κύρος και αξία στην Ergopartners παρέχοντας την δυνατότητα διεθνούς αναγνώρισης, προβολής και ανάπτυξης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο