1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από την Ergopartners Ο.Ε., η οποία έχει αναλάβει τη δημιουργία και τη διαχείριση της. Ο βασικός σκοπός της ιστοσελίδας είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου με την παράλληλη ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων από τα μέλη των ερευνητικών ομάδων.

Η χρήση της διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες-χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Διαφορετικά, θα πρέπει να απέχουν από την χρήση του. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη-χρήστη στις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Σημειώνεται ότι για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας δεν απαιτείται εγγραφή σε αυτόν και η παροχή ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), πέρα από τα μέλη των ερευνητικών ομάδων τα οποία διαθέτουν λογαριασμό εισόδου.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς ειδοποίηση. Συνεπώς, το παρόν έγγραφο θα αναφέρει πάντοτε τους εν ισχύ όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί και χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς να είναι δυνατές οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και παρεμβάσεις από μη-πιστοποιημένους χρήστες

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουν οι επισκέπτες-χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας συλλέγονται και επεξεργάζονται από το συντονιστή του έργου επί τη βάσει της συναίνεσης που παρείχαν οι πρώτοι με τη χρήση της ιστοσελίδας και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, μπορεί να καθίσταται δυνατή η διασύνδεση, μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners με τρίτες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης των εταίρων του έργου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Με εξαίρεση συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά και άλλα), όπως αναφέρονται ανωτέρω υπό 3, όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα (ενδεικτικά: ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, ο κώδικας κατασκευής της, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των εταίρων και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Το περιεχόμενο αυτό απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη, αν δε ληφθεί πρωτύτερα η έγγραφη άδεια των εταίρων. Κατ’ εξαίρεση, οι εταίροι εξουσιοδοτούν τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για αποκλειστικά προσωπική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της παρούσας ιστοσελίδας για:

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό), iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους ή να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους εταίρους για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

6. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι εταίροι δε φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη, για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία προκύψει λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Ομοίως, οι εταίροι δεν ευθύνονται για την οποιαδήποτε διακοπή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας λόγω βλάβης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ακόμα, οι εταίροι δεν εγγυώνται την ανυπαρξία ιών ή άλλων επιζήμιων για τους χρήστες δεδομένων τόσο στους διακομιστές (servers), όσο και σε τρίτες συγγενικές ή μη ιστοσελίδες.

Οι εταίροι δεν παρέχουν καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

Σαν αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Χρήση Cookies

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

9. ΓΕΝΙΚΑ
Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και των εταίρων και διέπει την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε χρήστη και των εταίρων σε σχέση με τη χρήση αυτού της ιστοσελίδας.

Οι Όροι αυτοί ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο