Ανάπτυξη του συστήματος SIMS – Που βρισκόμαστε

 In Ανακοινώσεις, Γεωργική παραγωγή, Έδαφος, Νέα, Πληροφοριακά συστήματα, Τεχνολογία

Μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε, αρχικά, ανάλυση των διαθέσιμων τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας και αισθητήρων χαρτογράφησης εδαφικών παραμέτρων. Τα αποτελέσματα της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή της αρχιτεκτονικής και για τον σχεδιασμό του συστήματος. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών του συστήματος με στόχο την διερεύνηση των απαιτήσεων της ομάδας στόχου της εφαρμογής.

Επίσης διενεργήθηκαν συνεντεύξεις και ανάλυση SWOT για τον προσδιορισμό των σχετικών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων για τη βελτίωση των γεωργικών συστημάτων, προσδιορισμός και ταξινόμηση όλων των βασικών (μετρήσιμων και επαληθεύσιμων) απαιτήσεων που σχετίζονται με τις ανάγκες των γεωργικών επιχειρήσεων ή με τις ευκαιρίες διαφοροποίησης καθώς και έλεγχος της χρηστικότητας και λειτουργικότητας των προτεινόμενων τεχνολογιών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε λεπτομερής μελέτη για την εξαγωγή της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής διερεύνηση όλων των πιθανών δομών του συστήματος και επιλέχθηκε η κατάλληλη αρχιτεκτονική για το υπό ανάπτυξη σύστημα. Σχεδιάστηκε η δομή του συστήματος και των υποσυστημάτων καθώς και ο τρόπος διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ αυτών. Τέλος καθορίστηκαν λεπτομερώς οι απαιτήσεις σε δομικά και προγραμματιστικά εργαλεία του συστήματος για το κάθε υποσύστημα.

Πραγματοποιήθηκε προγραμματισμός και υλοποίηση των δοκιμών που αφορούν την αυτόνομη πλοήγηση της ρομποτικής πλατφόρμας στον αγρό. Πραγματοποιήθηκαν λεπτομερείς δοκιμές σε περιβάλλον προσομοίωσης καθώς και σε πραγματικό περιβάλλον αγρού. Με την βοήθεια των δοκιμών αναλύθηκαν οι παράγοντες δημιουργίας σφαλμάτων και πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις στον κώδικα αυτόνομης πλοήγησης. Διασφαλίστηκε η ασφαλής και επιθυμητή κίνηση του ρομποτικού οχήματος σε πραγματικές συνθήκες αγρού. Ακόμη, διενεργήθηκε ενδελεχή έρευνα σχετικά με τις διαθέσιμες τεχνολογίες αιχμής προκειμένου να καθοριστούν αναλυτικά οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος καθώς και η αρχιτεκτονική του.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ξεκίνησε και η ανάπτυξη των μηχανικών συστημάτων που θα τοποθετηθούν επί της αυτόνομης ρομποτικής πλατφόρμας. Τέλος ξεκίνησε ο σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος του χρήστη (Graphic User Interface – GUI) του συστήματος που απαιτείται για την διαχείριση και ανάλυση των διαφορετικών πηγών δεδομένων που θα διαχειρίζεται το σύστημα.

Ανάπτυξη του συστήματος SIMS – Που βρισκόμαστε

Γραφική απεικόνιση των λειτουργειών του συστήματος SIMS

Ανάπτυξη του συστήματος SIMS – Που βρισκόμαστε

Χάρτης της διαδρομής συλλογής δεδομένων, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, του pH, της συμπίεσης του εδάφους και της σύντηξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο