Κρισιμότητα επένδυσης

Εμπορικά: Από εμπορικής άποψης, η ανάπτυξη του καινοτόμου και ολοκληρωμένου συστήματος και των εργαλείων του SIMS αναμένεται να αποτελέσει ένα απόλυτα εμπορεύσιμο προϊόν για τους παραγωγούς και γεωργικές επιχειρήσεις στην Ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά.

Συνεπώς, η ERGOPARTNERS Α.Ε. θα έχει σημαντικό όφελος καθώς θα συμπεριλάβει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ένα εργαλείο με σημαντική εμπορική αξία. Αυτό αναμένεται να αυξήσει τη φήμη και ανταγωνιστικότητα της εταιρείας κατατάσσοντάς την στις εταιρείες ανάπτυξης και προώθησης τεχνολογιών αιχμής στη γεωργία. Παράλληλα, το ινστιτούτο Βιο-οικονομιίας και Αγρο-τεχνολογίας (iBO) θα ωφεληθεί καθώς θα συμμετέχει στην εμπορική εκμετάλλευση του SIMS δημιουργώντας επιπλέον οικονομικούς πόρους που θα δώσουν την ευελιξία για περεταίρω ανάπτυξη. Θα παρέχει δυνατότητα αύξησης του δυναμικού απασχόλησης και προμήθειας εξοπλισμού και αισθητήρων για την υλοποίηση νέων συστημάτων.

Σε εθνικό επίπεδο, το SIMS θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην κατάταξη της χώρας σε πόλο καινοτομίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης, υπάρχουν προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης της εκμετάλλευσης με πιθανή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Παράλληλα τα προγράμματα κατάρτισης των παραγωγών και γεωργικών συμβούλων θα αυξήσουν σημαντικά τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις, των εμπλεκομένων στην αγροτική παραγωγή, στις νέες τεχνολογίες.

Επιστημονικά: Η συγκεκριμένη επένδυση θα παράξει γνώση και καινοτόμα εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, στα πειραματικά που θα διενεργηθούν για την ανάπτυξη του συστήματος, θα μελετηθεί η χρήση των μεθόδων και αισθητήρων χαρτογράφησης των εδαφικών ιδιοτήτων για τη διενέργεια κατευθυνόμενης δειγματοληψίας.

Η γνώση που θα παραχθεί από τις ερευνητικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου SIMS, θα κοινοποιηθεί στην επιστημονική κοινότητα μέσω συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων. Η γνώση αυτή θα αποτελέσει ένα επιπλέον επίπεδο πληροφορίας για την περεταίρω εξέλιξη των τεχνολογικών επιτευγμάτων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το iBO, ως ινστιτούτο έρευνες και ανάπτυξης που θα αναπτύξει το σύστημα, θα ωφεληθεί από την προτεινόμενη επένδυση καθώς μέσω του SIMS θα αποκτήσει μεγαλύτερη φήμη μεταξύ των ινστιτούτων διεθνώς, γεγονός που θα οδηγήσει σε μελλοντικές συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς. Παράλληλα, στην πρόταση έχει προβλεφθεί η δημιουργία 3 νέων θέσεων εργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων, αυξάνοντας το δυναμικό του ινστιτούτου οδηγώντας σε περεταίρω ανάπτυξη.

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο SIMS;
Μετάβαση στο περιεχόμενο